การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่น 1
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่น 1
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-034-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
วันที่จัดการประชุม 28 -08 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 78 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ