การประชุมวิชาการ
การอบรม Introductory Course Regulatory Affairs ประจำปี 2564
ชื่อการประชุม การอบรม Introductory Course Regulatory Affairs ประจำปี 2564
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-006-11-2564
สถานที่จัดการประชุม Onsite - เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย / ทองหล่อ
วันที่จัดการประชุม 01 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกของสมาคม ฯ ที่ทำงานด้าน Regulatory Affairs ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ มาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ ภาพรวมเกี่ยวกับกรอบกฎหมายระดับนานาชาติของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงหลักการบริหารจัดการงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Good Registration Management) ความก้าวหน้าในสายงานตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (RACF - Regulatory Affairs Competency Framework) และแนวทางของโครงการ STARx (STRATEGIC TRAINING & ACCREDITATION OF REGULATORY EXCELLENCE) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับสมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับสมาชิก และสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จึงจัดการประชุมวิชาการและเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯและผู้ที่ให้ความสนใจ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) บทบาทหน้าที่ มาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ ความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะของวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
2) ภาพรวมเกี่ยวกับกรอบกฎหมายระดับนานาชาติของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงหลักการบริหารจัดการงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Good Registration Management)
คำสำคัญ
เภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ จรรณยาบรรณ สมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ -(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)