การประชุมวิชาการ
(Online)New Concept of Vitamin D and Health Benefits
ชื่อการประชุม (Online)New Concept of Vitamin D and Health Benefits
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-095-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 09 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษา และการป้องกันการเกิดโรค รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ได้อย่าวเหมาะสมและปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “New Concept of Vitamin D and Health Benefits”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลุ่มวิตามิน ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะวิตามินดี ที่มีการศึกษาและค้นพบประโยชน์ต่อสุขภาพ และภูมิคุ้มกันของร่างกาย สามารถการเลือกใช้วิตามินดีที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อบ่งใช้ และข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ covid-19 พร้อมทั้งการให้คำแนะนำการดูแลตนเองแบบองค์รวม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการดูแลสุขภาพ และการเลือกใช้วิตามิน โดยเฉพาะวิตามินดี
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การออกฤทธิ์ และประโยชน์ทางการแพทย์ของวิตามินดี
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความเป็นไปได้ของการนำวิตามินดี มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
คำสำคัญ
Vitamin D
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th