การประชุมวิชาการ
Update on Hypertension Management in COVID-19 era
ชื่อการประชุม Update on Hypertension Management in COVID-19 era
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-020-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 30 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ทำให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้การดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ทางปาก จมูก หรือตา มักไปเกาะติดกับเซลล์ในเยื่อบุจมูก ช่องคอ ทางเดินหายใจ หรือปอด คนส่วนใหญ่เมื่อติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรงที่สุดคือ มีไข้สูง ไอ และหายใจลำบาก แต่เชื้อไวรัสก่อโรค covid-19 อาจสร้างความเสียหายต่อหลอดเลือดขนาดเล็ก และทำให้เลือดแข็งตัวเป็นลิ่ม ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หากติดเชื้อแล้วไม่รีบรักษา อาจมีความเสี่ยงนำไปสู่ภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตได้

การระบาดของโรค covid-19 และมาตรการการควบคุมป้องกันการระบาดต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งในแง่การส่งเสริมป้องกันโรค การรักษา และควบคุมโรค ไม่เพียงแต่เภสัชกรในโรงพยาบาลเท่านั้นที่มีความสำคัญต่อการจัดการปัญหาโรค covid-19 แต่ยังมีเภสัชกรอีกหลายสาขาวิชาชีพที่มีความสำคัญ เช่น เภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรร้านยา ซึ่งเภสัชกรสาขาดังกล่าวถือว่าเป็นการดูแลประชาชน ในระดับปฐมภูมิ โดยจะให้คำปรึกษาในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและยังมีบทบาทช่วยคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมไปถึงการดูแลประชาชนหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางการบริหารผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จึงประสงค์จะจัดงานสัมมนาวิชาการขึ้นในหัวข้อเรื่อง “Update on Hypertension Management in COVID-19 era” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวทางปรับเปลี่ยนการบริหาร การใช้ยา และรูปแบบของการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์โรค covid-19 ซึ่งถูกจัดเป็น 1 ใน 7 โรคอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ covid-19
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในยุค COVID-19
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาวินิจฉัยและเลือกจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสม

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัคร ดาวน์โหลดและ register ผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand หรือเว็ปไซต์ www.medical-leaders-thailand.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE OA: @mltofficial หรือโทร 06-2374-3051 (คุณชนาภา: chanapa@asec-frontier.com)