การประชุมวิชาการ
Challenge the Paradigm of What Is Excellent in Pharmacy Clinic and Practice Post-COVID-19 pandemic
ชื่อการประชุม Challenge the Paradigm of What Is Excellent in Pharmacy Clinic and Practice Post-COVID-19 pandemic
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-002-10-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 30 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Challenge the Paradigm of What Is Excellent in Pharmacy Clinic and Practice Post-COVID-19 จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของเภสัชกรในการขับเคลื่อนการบริบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง หลังสถานการณ์การระบาดโรค COVID 19 รวมถึงการให้ความรู้ แลกปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารเภสัชภัณฑ์ยาเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์COVID-19 รวมถึงบทบาทของเภสัชกรในบริบทใหม่ที่เปลี่ยนไป หลังสถานการณ์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคNCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเภสัชภัณฑ์ยา การปรับตัวการให้บริการให้ทันสมัยหลังช่วงสถานการณ์ COVID-19
3. เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมและระหว่างเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
คำสำคัญ
C0VID-19, pandemic, Pharmacy
วิธีสมัครการประชุม
สามารถลงทะเบียนได้ ผ่านทาง QR Code หรือ Link นี้ www.nativeinnov8.com/sandoz-econnect/ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน