การประชุมวิชาการ
(Online) “Pharmacy Care ครั้งที่ 4”
ชื่อการประชุม (Online) “Pharmacy Care ครั้งที่ 4”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-093-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 07 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ต้องมีความระมัดระวัง ในการดูแลรักษาและควบคุมอาการของโรคต่างๆ การดูแลอาการของโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ ในแนวทางการรักษา และการให้บริการทางด้านสุขภาพวิถีใหม่ (new normal) รวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและนักกีฬา
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “Pharmacy Care ครั้งที่ 4”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลอาการโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ การใช้เทคโนโลยีหรือแนวทางการดูแลผู้ป่วยในช่วงของการระบาดของโควิด-19 รวมถึงการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และนักกีฬา พร้อมทั้งหลักการให้คำแนะนำการดูแลตนเองแบบองค์รวม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์สูงสุด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการ และวินิจฉัยโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ การให้บริการทางด้านสุขภาพและการติดตามการรักษา แบบ new normal
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการประเมินอาการและการรักษาอาการปวดข้อ และการเลือกใช้ยาต้านการอักเสบที่เหมาะสม ในกลุ่มผู้สูงอายุและนักกีฬา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th