การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง The Pharmacist's Roles in the Management of MCI.
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง The Pharmacist's Roles in the Management of MCI.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-038-11-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 21 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Mild cognitive impairment (MCI) หรือภาวะสมองบกพร่องเล็กน้อยเป็นภาวะที่อยู่ระหว่างภาวะที่สมองมีความสามารถในการทำงานได้อย่างปกติตามวัยกับโรคสมองเสื่อม ผู้ป่วย MCI จึงเริ่มมีอาการผิดปกติจากความบกพร่องของสมองบางประการ เช่น เริ่มมีปัญหาความจำ การเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา การใช้สมาธิ และการใช้ภาษา แต่ยังสามารถดูแลตนเองทำกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามมีหลักฐานทางวิชาการจำนวนมากที่บ่งชี้ให้เห็นว่า MCI เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคสมองเสื่อม ซึ่งหากพบร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่นการสูบบุหรี่ โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การมีความผิดปกติทางอารมณ์ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และการใช้ยาบางชนิด จะยิ่งส่งเสริมให้ความรุนแรงของโรคพัฒนาไปเป็นโรคสมองเสื่อมได้รวดเร็วมากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มียาที่รักษาให้ภาวะ MCI หายขาดได้ แต่การใช้ยาบางชนิด เช่น EGb 761 ซึ่งเป็นสารสกัดจากใบแปะก๊วยสามารถช่วยให้อาการทางคลินิกของผู้ป่วย MCI ดีขึ้นได้ ดังนั้นการประเมินกลุ่มเสี่ยงเพื่อคัดกรองภาวะ MCI และให้คำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมจึงมีประโยชน์อย่างมากต่อการป้องกันโรคสมองเสื่อมซึ่งเป็นบทบาทที่เภสัชกรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการประเมินและดูแลรักษาภาวะ MCI และโรคสมองเสื่อม
2. เพื่อฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับเภสัชวิทยาของ EGb 761 และแนวทางการใช้ในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ