การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี 2564 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2564 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-005-11-2564
สถานที่จัดการประชุม virtual meeting
วันที่จัดการประชุม 17 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสำคัญอย่างมากในการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นงานภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกสมาคมส่วนใหญ่ ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้สมาคมฯตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดเเนวทางกรอบสมรรถนะวิชาชีพ RA เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในการทำงานด้าน Regulatory Affairs และจัดอบรมเบื้องต้นให้สมาชิกได้ทราบถึงกรอบสมรรถนะวิชาชีพ สมาคมฯจึงได้รวมหัวข้อหลักที่สำคัญนี้เข้าด้วยกันในการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 พร้อมเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมทั้งจากภาคอุตสาหกรรมยา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯและผู้ที่ให้ความสนใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านทะเบียนและผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2) กรอบสมรรถนะวิชาชีพ RA และวางแผนพัฒนาการทำงานตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
safety reporting, Health products Vigilance, RA competency
วิธีสมัครการประชุม
ผ่าน website สมาคม