การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “เรื่องเข่าต้องให้ “ไว””
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “เรื่องเข่าต้องให้ “ไว””
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-019-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 31 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาที่สนใจจำนวน 150-300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคกระดูกและข้อเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถิติผู้ป่วย โรคกระดูกและข้อในคนไทย พ.ศ. 2553 พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้มากกว่า 6 ล้านคนโดยข้อที่เสื่อมมากที่สุด คือ ข้อเข่า (Pereiraet al., 2011) เนื่องจากข้อเข่าเป็นข้อที่มีขนาดใหญ่และต้องรับน้ำหนักของร่างกายโดยตรง ทั้งยังต้องทำหน้าที่เคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลา ทำให้ข้อเสื่อมได้ง่าย โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of Knee) เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and elderly group) เป็นปัญหาสำคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเนื่องจากเป็นโรคข้อที่พบบ่อยที่สุด เป็น 1 ใน 10 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญอันก่อให้เกิดความทุพพลภาพในผู้สูงอายุ (ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2554) อีกทั้งมีผลกระทบสูงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
โรคข้อเข่าเสื่อม หรือ osteoarthritis of knee คือโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมของข้อเข่า ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโรคนี้ คือที่กระดูกอ่อนผิวข้อ (articular cartilage) ในข้อชนิดที่มีเยื่อบุ (diarthrodial joint) โดยพบการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อซึ่งเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ อย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ผ่านไป กระดูกอ่อนผิวข้อมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี (biochemical) ชีวกลศาสตร์ (biomechanical) และโครงสร้าง (biomorphology) รวมถึงกระดูกบริเวณใกล้เคียง เช่น ขอบกระดูกในข้อ (subchondral bone) หนาตัวขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำไขข้อทำให้คุณสมบัติการหล่อลื่นลดลง โรคนี้ ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ มีลักษณะทางคลินิกที่สำคัญ คือ ปวดข้อ ข้อฝืด มีปุ่มกระดูกงอกบริเวณข้อ การทำงานของข้อเสียไป การเคลื่อนไหวลดลง หากขบวนการนี้ดำเนินต่อไปจะมีผลทำให้ข้อผิดรูปและพิการในที่สุด (แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม, สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553)
ดังนั้น การดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนได้ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลและการเลือกใช้ยาในการรักษา เพื่อลดหรือป้องกันอาการข้อเข่าเสื่อมที่เกิดขึ้น เพราะโรคข้อเข่าเสื่อม หากเราดูแลให้ถูกวิธีตั้งแต่เริ่มรู้อาการ ก็จะสามารถช่วยยืดอายุของข้อเข่าให้อยู่กับเราไปได้นานขึ้น รวมถึงช่วยชะลอความเสื่อมของข้อ และการดำเนินไปของโรคได้อีกด้วย ดังนั้นเภสัชกรจึงควรมีความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่จะสามารถเลือกยาทางเลือกต่าง ๆ ที่ช่วยในการรักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้น และยาทางเลือกต่าง ๆ ที่ช่วยให้อาการต่าง ๆ ดีขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสม ผ่านการให้ความรู้จากการอบรมที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา จึงได้จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “เรื่องเข่าต้องให้ “ไว”” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เภสัชกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เภสัชกรทราบแนวทางการรักษาอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม
3. เพื่อให้เภสัชกรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพในการรักษาอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม
คำสำคัญ
โรคข้อเข่าเสื่อม, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, การชะลอข้อเข่าเสื่อม, อาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม, ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ https://mylan.zoom.us/webinar/register/WN_vKEXeHTgQimm0sjpBp0xag