การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญ สภจ. ประจำปี พ.ศ. 2563 สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภจ.) เรื่อง บทบาทของเภสัชกร ในการให้บริการวัคซีน COVID-19
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญ สภจ. ประจำปี พ.ศ. 2563 สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภจ.) เรื่อง บทบาทของเภสัชกร ในการให้บริการวัคซีน COVID-19
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-037-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และwebinar
วันที่จัดการประชุม 30 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ