การประชุมวิชาการ
งานประชุม T-RPG webinar ครั้งที่ 4 เรื่อง Therapeutic management of chronic kidney disease-mineral and bone disorders
ชื่อการประชุม งานประชุม T-RPG webinar ครั้งที่ 4 เรื่อง Therapeutic management of chronic kidney disease-mineral and bone disorders
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-009-11-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 13 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
1.เข้าใจพื้นฐานการเกิดภาวะ mineral and bone disorders ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
2.ทราบและประยุกต์การใช้ยาจับฟอสเฟตและวิตามินดีชนิดต่างๆ ในการรักษาภาวะ mineral and bone disorders อย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
คำสำคัญ
TRPG ,Therapeutic management, chronic kidney, mineral and bone disorders
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.thaihp.org โดยผู้สมัครลงทะเบียนจะต้องเข้าฟังตามที่กำหนด และทำแบบทดสอบหลังการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 70% จึงจะได้รับหน่วยกิต CPE 2.00 หน่วย