การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการโรงพยาบาล ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564 หัวข้อ The new Normal Health Care in COVID-19 Era: การดูแลสุขภาพแนวใหม่ยุคโควิด-19
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการโรงพยาบาล ครั้งที่ 24 ประจำปี 2564 หัวข้อ The new Normal Health Care in COVID-19 Era: การดูแลสุขภาพแนวใหม่ยุคโควิด-19
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-009-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 17 -19 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 32 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนือง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในวิชาชีพแพทย์และสหวิชาชัพทั้งในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การบริการผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพประชาชนมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมการดูแล และการรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่กับสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี ลดปัญหาทางด้านสุขภาพและการสาธารณสุข จึงกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้ขุ้น
วัตถุประสงค์
1. ทราบแนวทางการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยยึดหลักคุณธรรมและทันสมัย
2. มีเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันอย่างเหมาะสม
3 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนนิสิตแพทย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
4.เปิดโอกาสการนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
คำสำคัญ
COVID-19 การดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ภก.อภิสิทธิ์ เทียนชียโรจน์ มือถือ 081-3744254