การประชุมวิชาการ
(online) The day after GDP Site Master File
ชื่อการประชุม (online) The day after GDP Site Master File
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-017-11-2564
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 13 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายผลิต ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ขึ้นทะเบียนตำรับยา ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP ผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันและผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร จัดส่งเอกสารแม่บทสถานที่ (Site Master File, SMF) ให้ อย.ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 เพื่อ อย.ใช้ประกอบในการวางแผนการตรวจประเมิน GDP ในปี พ.ศ.2565 นั้น ผู้ประกอบการหลายรายอาจไม่ทราบถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจประเมิน
การสัมมนาครั้งนี้จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน GDP อาจเป็นการตรวจประเมินเอกสารหรือตรวจประเมิน ณ.สถานที่ประกอบการ โดยการอบรมสัมมนาจะประกอบด้วย
1. การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารคุณภาพของระบบ GDP
2. การดำเนินการการตรวจรับรองสภาวะการเก็บและการขนส่ง
3. การดำเนินการตรวจวัดสภาวะการจัดเก็บและขนส่ง

วิทยากร
ภก.รัฐไกร เหลืองสุรีย์ ที่ปรึกษาด้าน GMP, GDP และระบบคุณภาพ
นายวิสิทธิ์ พชรธนสาร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงแนวทางการจัดทำเอกสาร ต่างๆ
2. เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีวิธีการตรวจรับรองสภาวะการเก็บและการขนส่ง
3. เพื่อเรียนรู้กระบวนการตรวจวัดสภาวะการจัดเก็บและขนส่งที่ถูกต้อง
คำสำคัญ
GDP, Site Master File, SMF
วิธีสมัครการประชุม
สมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ลงทะเบียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย บุคคลทั่วไป 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เภสัชกรที่เข้ารับการสัมมนาและผ่านการทดสอบจะได้ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง