การประชุมวิชาการ
Guidance to ensure the safe handling of oral cytotoxic agents
ชื่อการประชุม Guidance to ensure the safe handling of oral cytotoxic agents
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-024-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 27 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ณ ปัจจุบันมีหลายกลุ่มยาที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Hazardous drug เนื่องจากความอันตรายของยา ซึ่งหนึ่งในกลุ่มยาที่จัดเป็นยา Hazardous drug คือ ยาเคมีบำบัด ซึ่งจะมีบทความที่มากในการให้ข้อมูลความรู้ แต่ยังมียากลุ่มอื่นๆที่จัดเป็นยา Hazardous drug และยังมีบทความหรือข้อมูลที่เผยแพร่ค่อนข้างจำกัด เช่น กลุ่มยากดภูมิ ชนิดรับประทาน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ข้อมูลหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเตรียมยาจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและทำอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายแก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ยาอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้มาก มีข้อควรระวังและข้อห้ามใช้จำนวนมาก ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา Hazardous drug เป็นอย่างดี เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด
ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดูแลเกี่ยวกับยา Hazardous drug จึงมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มทักษะเภสัชกรให้มีความเชี่ยวชาญในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย เพื่อให้เภสัชกรเหล่านี้สามารถกลับไปทำงานร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กลุ่มยา Hazardous drug (Oral form)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อต้องใช้ยา Hazardous drug (Oral form) ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัคร ออนไลน์