การประชุมวิชาการ
Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 Era: Acute Pain Management in SPORT INJURY Practice for Community Pharmacists
ชื่อการประชุม Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 Era: Acute Pain Management in SPORT INJURY Practice for Community Pharmacists
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-023-11-2564
สถานที่จัดการประชุม on line
วันที่จัดการประชุม 21 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 1,000 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ได้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบโรคระบาด COVID-19 ทำให้สถานการณ์ของประเทศรวมถึงสถานการณ์ระดับโลกมีความเปลี่ยนแปลงและเกิดการปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว และรวมถึงการปรับตัวของเภสัชกร ที่จะต้องร่วมมือกันลดความแออัดในการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อผ่านเหตุการณ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปได้ กระบวนการให้บริการทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลและร้านขายยามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน การบริการทรัพยากร ทั้งด้านยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคคลากร ตลอดจนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแด่ประชาชน มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรให้มีเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งส่วนงานที่เป็นกิจวัตรเดิมและการรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยข้อจำกัดของเวลารวมทั้งทรัพยากรต่างๆและส่งผลให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปอย่างท้าทายมากขึ้น อีกทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญอีกด้วย สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางที่สนับสนุนการทำงานและส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพ ได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการ การปรับตัวของวิชาชีพเภสักรรมต่อผลกระทบโควิด-19 “Reshape to New Normal of Health Services Delivery in the Covid-19 Era: Acute Pain Management in SPORT INJURY Practice for Community Pharmacists” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อแนะนำในการบริหารจัดการและการปรับตัวของการบริการทางด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเภสัชกรชุมชน และเภสัชกรโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของงานบริการสุขภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางการปรับตัวและรับมือกับวิกฤต เพื่อนำวิธีการจัดการกับอาการปวดเฉียบพลันจากการเล่นกีฬาไปปรับใช้ให้เหมาะกับการปฏิบัติงานจริง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัคร ออนไลน์