การประชุมวิชาการ
หลักการใช้ยาสูตินรีเวชให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในช่วงโควิด ที่เภสัชกรและร้านขายยาต้องรู้ และ ยาปรับฮอร์โมนแบบไหนที่ใช่คุณ
ชื่อการประชุม หลักการใช้ยาสูตินรีเวชให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในช่วงโควิด ที่เภสัชกรและร้านขายยาต้องรู้ และ ยาปรับฮอร์โมนแบบไหนที่ใช่คุณ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-022-11-2564
สถานที่จัดการประชุม on line
วันที่จัดการประชุม 04 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 100 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เภสัชกรจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อการดูแลในระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ และการเลือกยาปรับฮอร์โมนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงให้ได้มากที่สุด ดังนั้นทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาให้ปลอดภัย เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้การเลือกใช้ยาสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรในสถานการณ์โควิด
2. เพื่อให้เภสัชกรเลือกจ่ายยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรในสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
Online