การประชุมวิชาการ
(Online) “Ignite Quality to Safety Matter”
ชื่อการประชุม (Online) “Ignite Quality to Safety Matter”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-091-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 13 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการรักษามาตรฐานและเพิ่มการเข้าถึงยาให้แก่ประชาชน เภสัชกรผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก และจัดซื้อยาคุณภาพดีเข้าสู่สถานพยาบาล ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยามีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs) เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการใช้ยาในกลุ่ม NOACs มีจำนวนมากขึ้น และมีความจำเป็นจะต้องคัดเลือกยาที่ได้คุณภาพในการรักษาและผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ยาเข้าสู่โรงพยาบาล ซึ่งมีองค์ความรู้และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาและคัดเลือกยาอย่างเหมาะสม

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Ignite Quality to Safety Matter” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ เภสัชวิทยา การพิจารณาเลือกใช้ในผู้ป่วยอย่างเหมาะสม สำหรับยากลุ่ม ยาในกลุ่ม NOACs แม้ผลการวิจัยระบุว่ายากลุ่ม NOACs มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการป้องกันการเกิด stoke และ systemic embolism ได้เทียบเท่าหรือดีกว่ายา warfarin แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่เราต้องพิจารณายาเข้าสู่โรงพยาบาล ได้แก่ หัวข้อการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Drug Quality Control) จำเป็นจะต้องให้ความสนใจ เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับผลิตยา ระบบปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice; GLP) รวมไปถึงการศึกษาความคงตัวของยา (Stability study) ที่ช่วยให้เราได้รับยาที่มีคุณภาพส่งมอบถึงมือผู้ป่วย สุดท้ายหลังจากที่ยาจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดจำเป็นต้องมีระบบการติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance; PV) เพื่อเภสัชกรสามารถนำไปประยุกค์ใช้และสามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกยาและสามารถจัดซื้อยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs) ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีในการรักษา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกและจัดซื้อ กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ชนิดรับประทาน (NOACs)
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเข้าใจหลักการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Drug Quality Control) คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสำหรับผลิตยา ความคงตัวของยา (Stability study) และ ระบบการติดตามความปลอดภัยของยา (Pharmacovigilance; PV)
คำสำคัญ
NOACs
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th