การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacology of Aescin and Menthol in Pain Management
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacology of Aescin and Menthol in Pain Management
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-10-2564
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 17 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมและเภสัชกรที่สนใจ ทั่วไป จำนวน 150-200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
International Association for the Study of Pain (IASP) ได้ให้คำนิยามถึงความปวดไว้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งทางด้านประสาทสัมผัส (ร่างกาย) และอารมณ์ (ความรู้สึก) ซึ่งเกิดจากการทำลายเนื้อเยื่อหรือเสมือนหนึ่งมีการทำลายเนื้อเยื่อ โดยหากแบ่งตามระยะเวลาที่ทำให้เกิดอาการปวด สามารถแบ่งได้เป็น

1.ปวดเฉียบพลัน เป็นความปวดที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บหรือการอักเสบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งระยะเวลาที่ปวด
จะอยู่ไม่นาน โดยอาการปวดจะทุเลาเมื่อสาเหตุได้รับการแก้ไขหรือหายแล้ว

2.ปวดเรื้อรัง ซึ่งความปวดเรื้อรังหลายชนิด เริ่มจากความปวดเฉียบพลันที่ไม่ได้รับการรักษา ทำให้พัฒนากลายเป็นอาการปวดเรื้อรังในที่สุด โดยมักมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของอารมณ์ จิตใจและกระบวนการคิด และพฤติกรรมร่วมด้วยเสมอ
การใช้ยาในกลุ่มบรรเทาอาการปวด จึงมีรูปแบบการใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดแตกต่างกัน โดยในกรณีที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน อาจเน้นไปที่การลดการเกิดสารสื่ออักเสบที่ทำให้เกิดอาการปวดและอักเสบที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนการบรรเทาอาการปวดเรื้อรัง อาจเน้นไปที่การลดการรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดที่อวัยวะส่วนปลาย ไขสันหลังและสมอง รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนอารมณ์ จิตใจและกระบวนการคิด และพฤติกรรมร่วมด้วย
ซึ่งการใช้ยาในกลุ่มเอสซินและเมนทอล ต่างสามารถช่วยในการบรรเทาอาการปวดได้ แต่กลไกในการทำงานแตกต่างกัน ดัสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นความสำคัญว่าเภสัชกรชุมชนต้องมีการความรู้ตามหลักวิชาการ เพื่อให้คำปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับผู้มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนมีความสนใจใช้สมุนไพรเพื่อรักษา และดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เภสัชกรชุมชนซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จึงต้องมีความมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบกลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่มเอสซินและเมนทอลในการบรรเทาอาการปวด
2. สามารถบอกความแตกต่างระหว่างการใช้ยาในกลุ่มเอสซินและเมนทอลในการบรรเทาอาการปวด
3. เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสำคัญ
ปวดเฉียบพลัน, ปวดเรื้อรัง, เอสซิน, เมนทอล, Reparil ®, Rubparil ® กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
https://mylan.zoom.us/webinar/register/WN_x6uWZk3_Qlyz90CJPSZIpw