การประชุมวิชาการ
What's New in Migraine Prevention ?
ชื่อการประชุม What's New in Migraine Prevention ?
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-001-10-2564
สถานที่จัดการประชุม Online webinar
วันที่จัดการประชุม 29 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การรักษาปวดศีรษะไมเกรนในปัจจุบัน มีกลุ่มยาที่ใช้ในการรักษามากขึ้นเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ดังนั้นบุคคลากรทางการแพทย์จึงต้องมีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้นำไปประยุกต์กับการรักษาในปัจจุบันได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาปวดศีรษะไมเกรนแก่บุคคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
Migraine