การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 47 "Disruption Challenges in Infectious Diseases"
ชื่อการประชุม โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 47 "Disruption Challenges in Infectious Diseases"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-027-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออน์ไลน์
วันที่จัดการประชุม 16 -17 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุม โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งโรคที่เป็นปัญหาอยู่เดิม เช่น เชื้อแบคทีเรียดื้อยา, ไข้เลือดออก, วัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก การวินิจฉัยอย่างทันท่วงที ที่ถูกต้องแม่นยำ มีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดี สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดเชื้อดังกล่าว ที่ยังดำรงอยู่ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย และมีความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งสร้างแนวทางการป้องกันโรคให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ด้านโรคติดเชื้อไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคติดเชื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดอัตราการตาย การพิการจากสาเหตุโรคติดเชื้อลง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายทราบสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
- เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่รวดเร็วถูกต้อง และแม่นยำ
- เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญของประเทศไทย
- เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้ - ฟังการบรรยายออนไลน์จำนวน 1,500 บาท