การประชุมวิชาการ
เภสัชศาสตร์ยุคโควิดและหลังโควิด
ชื่อการประชุม เภสัชศาสตร์ยุคโควิดและหลังโควิด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-014-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 20 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรทั่วไป จำนวนประมาณ 400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้สังคมระดับโลกและระดับประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรง ทำให้เกิดปรับตัวสู่ความปกติวิถีใหม่ในการดำเนินชีวิตระหว่างและหลัง COVID-19 ในหลากหลายมิติ รวมถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งระดับบุคคลและระดับนโยบายประเทศ วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการผลิตยา การควบคุมคุณภาพยา การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยการใช้ยา ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาและสุขภาพให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ปัจจุบันร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้
ในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมมาโดยตลอด จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการโดยมีทิศทางมุ่งอนาคต เพื่อให้เภสัชกรติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ วิทยาการและนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ที่จะช่วยให้เกิดการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค COVID-19 และยุคหลัง COVID-19 โดยเฉพาะด้านสุขภาพและยา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ วิทยาการและนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรในการพัฒนาวิชาชีพ
3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 08-9918-3921 อีเมล์:rxsu.contact@gmail.com