การประชุมวิชาการ
(Online)Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 3 - What’s next for COVID-19 Treatment and Vaccination
ชื่อการประชุม (Online)Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 3 - What’s next for COVID-19 Treatment and Vaccination
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-090-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 06 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและยาอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 อาการของโรค การรักษา และหลักการป้องกันด้วยวัคซีน ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 3 - What’s next for COVID-19 Treatment and Vaccination
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 การดูแลรักษาแบบ Pharmacy Care Approach แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่วงของการระบาดของโควิด-19 รวมถึงการดูแลสุขภาพและความสะอาด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคโควิด-19
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการป้องกันการระบาดของโควิด-19 และการฉีดวัคซีน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในช่วงของการระบาดของโควิด-19
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th