การประชุมวิชาการ
Dry eye-MGD: common comorbidities and the treatment options
ชื่อการประชุม Dry eye-MGD: common comorbidities and the treatment options
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-021-10-2564
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 17 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา/เจ้าของร้านขายยา ที่สนใจจำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคตาแห้ง เป็นโรคที่พบได้บ่อยและพบได้ในทุกเพศทุกวัย ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวโดยไม่ทำการรักษาจะทำให้อาการรุนแรงยิ่งขึ้นจนอาจเกิดการอักเสบและเกิดแผลที่ผิวกระจกตาได้ ปัจจุบันมีผลงานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าโรคหรืออาการทางตาต่างๆสามารถทำให้เกิดโรคตาแห้งร่วมอยู่ด้วยได้ เช่น โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน การใช้สายตามากๆ การใส่คอนแทคเลนส์ การผ่าตัด การใช้ยาต้อหิน การเป็นภูมิแพ้ เป็นต้น โดยเฉพาะโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดร่วมกับโรคตาแห้งที่พบได้บ่อย ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาโรคตาแห้งจึงมีความจำเป็นต้องรักษาร่วมกับโรคเหล่านี้ด้วย โดยการเลือกน้ำตาเทียมที่เหมาะสมกับการรักษาโรคตาแห้ง ร่วมกับการดูแลสุขอนามัยเปลือกตา (lid hygiene)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคตาแห้งและต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแล
สุขภาพเมื่อเป็นโรคตาแห้งและต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
online