การประชุมวิชาการ
OA-met-S: common comorbidities and the treatment options
ชื่อการประชุม OA-met-S: common comorbidities and the treatment options
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-020-10-2564
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 10 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา/เจ้าของร้านขายยา ที่สนใจจำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคข้อเสื่อมเป็นความผิดปกติของข้อที่พบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยกลางคนและพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งโรคข้อเสื่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย เนื่องจากจะทำให้มีอาการปวดข้อ ข้อฝืด หรือการเคลื่อนไหวข้อลดลง และหากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลให้มีความเสื่อมรุนแรงขึ้น ปัจจุบันมีผลงานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าผู้ป่วยข้อเสื่อมมักจะมีโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มโรค Metabolic syndrome ดังนั้นการพิจารณาเลือกจ่ายยาให้กับผู้ป่วย นอกจากจะต้องคำนึงถึงการรักษา ข้อเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อโรคร่วมด้วย เพราะโรคข้อเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องรับประทานยาต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแล
สุขภาพเมื่อเป็นโรคข้อเสื่อมได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
on line