การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้นเรื่อง The Fourth Siriraj Antimicrobial Stewardship Conference
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้นเรื่อง The Fourth Siriraj Antimicrobial Stewardship Conference
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-026-11-2564
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 20 -21 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship program) ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) 1 ก.ค.-30 ก.ย.2564 1 ต.ค.-15 พ.ย.2564 บุคคลภายในและภายนอกคณะ - แพทย์/ทันตแพทย์ 1,000 1,200 - พยาบาล/เภสัชกร 1,000 1,200 - แพทย์ประจำบ้าน/ 1,000 1,200 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/เฟลโลว์/ นักศึกษา - บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 1,000 1,200