การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง optimal vancomycin dosing regimens in patients with renal impairment and dialysis patients
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง optimal vancomycin dosing regimens in patients with renal impairment and dialysis patients
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-030-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่จัดการประชุม 30 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด) ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง อันจะทำให้ให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากภารกิจในด้านการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ยังสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย และสถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบัน
ปัจจุบันมีการใช้ยา vancomycin สำหรับรักษาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มมีเภสัชจลนศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต การกำหนดขนาดยาให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากกยาและการเกิดพิษจากยาในกรณีที่ได้รับยาเกินขนาด ซึ่งการจะทำงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จนั้นเภสัชกรจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นโดยเนื้อหาในการประชุมจะประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดขนาดยาในปัจจุบันและการพิจารณากำหนดขนาดยา vancomycin ให้เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต รวมถึงบทบาทของเภสัชกรในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขนาดยา vancomycin ให้เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
ยา vancomycin ให้เหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน Google form ตามที่วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยกำหนด ระหว่างวันที่ 1-23 ตุลาคม 2564