การประชุมวิชาการ
(Online)“Challenges in Cardiovascular Disease Management in The New Era: Key update and Experience Sharing”
ชื่อการประชุม (Online)“Challenges in Cardiovascular Disease Management in The New Era: Key update and Experience Sharing”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-089-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 08 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการรักษามาตรฐานและเพิ่มการเข้าถึงยาให้แก่ประชาชน เภสัชกรผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคด กระบวนการคัดเลือก จัดซื้อ และบริหารคลังยาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องต่อความต้องการ และเป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มโรคหัวใจ (Cardiovascular diseases) เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่และยาที่ต่อเนื่องและเหมาะสม ทั้งนี้ยังมีการอัพเดทความรู้และแนวทางการรักษาอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพของการรักษา และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย การเข้าถึงยารักษาจึงเป็นปัจัยสำคัญ และเภสัชกรมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจรายละเอียดแนวทางการรักษา และนโยบายการเบิกจ่ายต่างๆ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกยา และบริหารคลังยาได้อย่างเหมาะสม

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Challenges in Cardiovascular Disease Management in The New Era: Key update and Experience Sharing”
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome (ACS) ให้เป็นไปตามนโยบายและสิทธิการรักษาของรัฐ แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโควิด-19 และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการและ การรับมือกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ชั้นนำของประเทศ เพื่อเภสัชกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้และสามารถกำหนดแนวทางการตั้งรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพและสามารถคงประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome (ACS) ตามนโยบายและสิทธิการรักษาของรัฐ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโควิด-19 และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการและ การรับมือกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th