การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ “Management of Rational Drug Used in Covid-19 era in Pediatric”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ “Management of Rational Drug Used in Covid-19 era in Pediatric”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-018-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 19 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมีความจำเป็นต้องหาซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่สามารถป้องกันจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ดีนัก ตั้งแต่การสวมใส่หน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาด และการได้รับวัคซีนป้องกันที่ยังไม่สามารถให้ได้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ลงไปในปัจจุบัน ซึ่งผู้ป่วยเด็กยังคงมีการเกิดอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นทั่วไปอยู่ ได้แก่ อาการคออักเสบ อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจมีลักษณะใกล้เคียงกับการแสดงออกของการติดเชื้อโรคโควิด-19 เภสัชกรจึงจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการประเมินอาการและการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเด็ก อีกทั้งการดูแลและป้องกันสุขภาพของผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์โรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการให้วัคซีน การดูแลและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เภสัชกรจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อการดูแลในระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการใช้ยากับผู้ป่วยเด็กในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 จึงประสงค์จะจัดงานประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อเรื่อง “Management of Rational Drug Used in Covid-19 era” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยเด็ก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยเด็กที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม วินิจฉัย และเลือกจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเด็กได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัคร ดาวน์โหลดและ register ผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand หรือเว็ปไซต์ www.medical-leaders-thailand.com หรือเข้าผ่านทางปุ่ม “สมัครเข้าร่วมการประชุม” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE OA: @mltofficial หรือโทร 06-2374-3051 (คุณชนาภา: chanapa@asec-frontier.com)