การประชุมวิชาการ
The Connection Journey : A Multidisciplinary Approach for Asthma Management
ชื่อการประชุม The Connection Journey : A Multidisciplinary Approach for Asthma Management
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-019-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 15 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหืด (Asthma) เป็นหนึ่งในโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยเป็นลำดับต้นๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดและเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ความสนใจในการประเมินการดูแลรักษาในเชิงคุณภาพในแต่ละโรงพยาบาล กลุ่มสหสาขาวิชาชีพจึงมีบทบาทสำคัญในเชิงของการขับเคลื่อนคุณภาพของการรักษาโรคหืด เนื่องจากโรคดังกล่าว เป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากการอักเสบที่หลอดลม ยาหลักที่ใช้ในการรักษาคือยาพ่นสูดสเตียรอยด์ ดังนั้นเภสัชกรจึงมีส่วนสำคัญต่อการสอนวิธีการใช้ยาพ่นสูดเทคนิคพิเศษ การประเมินการใช้ยาที่ถูกต้องของคนไข้ ร่วมกับแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคหืดทั้งฉบับสากลและไทย (GINA and Thai Asthma guideline 2021)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคหืดได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
Asthma, GINA guideline, Thai Asthma Guideline
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์