การประชุมวิชาการ
(Online)“Pharmacy Care ครั้งที่ 3”
ชื่อการประชุม (Online)“Pharmacy Care ครั้งที่ 3”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-088-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ต้องมีความระมัดระวัง ในการดูแลรักษาและควบคุมอาการของโรคต่างๆ การดูแลอาการโรคผื่นลมพิษ และการดูแลผู้ป่วยไขข้อเสื่อม ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงของ new normal ที่ผ่านมา
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “Pharmacy Care ครั้งที่ 3”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลอาการผื่นลมพิษเรื้อรัง รวมถึงการดูแลผู้ป่วยไขข้อเสื่อมในยุค new normal ด้วย Telemedicine พร้อมทั้งหลักการให้คำแนะนำการดูแลตนเองแบบองค์รวม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์สูงสุด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการ และวินิจฉัยผื่นลมพิษ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยารักษาผื่นลมพิษเรื้อรัง บทบาทของกลุ่มยาต้านฮีสตามีนกับการรักษาผื่นลมพิษ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการประเมินอาการและการรักษาไขข้อเสื่อม บทบาทของ Telemedicine ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th