การประชุมวิชาการ
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ครั้งที่ 16 หลัหสูตรเบื้องต้น
ชื่อการประชุม การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ครั้งที่ 16 หลัหสูตรเบื้องต้น
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-024-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหม่ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข และผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM
วันที่จัดการประชุม 15 -16 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการควรมีพื้นฐ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technolgy Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงสนภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลัก คือ ศึกษาผลกระทบทั้งบวกและลบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของภาครัฐ เพื่อทำให้การเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ HITAP ยังให้ความสำคัญและดำเนินงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพและขีดและขีดความสามารถด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายทั้งในระดับบุคคล องค์กร และบริบทของระบบสุขภาพ ที่ผ่านมา HITAP จึงจัดการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธาณสุข (Health economic evaluation) บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนภานนอกขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 15 ปี อย่างไรก็ตาม เนื้อหาและแบบฝึกหัดของการอบรมได้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยทุกปี
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ดำเนินการโดยทีมวิจัย HITAP ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว อีกทั้ง ผลงานวิจัยยังเป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงกว้างขวางทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การอบรมจะเน้นทั้งการบรรยายเกี่ยวกับหลักการและรายละเอียดของวิธีการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข พร้อมทั้งแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เข้า รับการอบรมเกิดความเข้าใจ สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและทำวิจัยได้จริง
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขครั้งที่ 16 แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1) หลักสูตรเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขมาก่อนหรือผู้ที่สนใจความรู้พื้นฐานของการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ความสำคัญ หลักการ องค์ประกอบ แนวทางและขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ตลอดจนตัวอย่างการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเทรนด์ของการประเมินเทคโนโลยีในอนาคต
2) หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เหมาะสมสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรเบื้องต้นมาแล้วหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการปฏิบัติ โดยการสร้างแบบจำลอง ( โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel) ในการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข Health Technology assessment, HITAP) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Early HITAP) และเมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ องค์ประกอบแนวทาง และความสำคัญของการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข และเกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลของงานวิจัยในทางปฏิบัติหรือเชื่อมโยงผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
3. เพื่อนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและค่าลงทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครอบรมผ่านเว็บไซต์ https://www.hitap.net/181196 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) หลักสูตรเบื้องต้น หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรไม่แสวงหากำไร on-site 5,000 บาท online 3,000 บาท หน่วยงานภาคเอกชน on-site 7,5000 บาท on-site 5,000 บาท นักศึกษา on-site/on-site 3,000 บาท ***หมายเหตุ: โควตานักสึกษาสำหรับ on-site รับจำนวนไม่เกิน 10 คน ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนค่าเดินทางและค่าที่พักจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลานอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่เรียนครบตามหลักสูตรที่กำหนดสามารถขอรับหน่วยกิต CME, CDEC และ CPE ได้