การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Essential Pain Management in the New Normal 2021 (Virtual Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Webinar
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Essential Pain Management in the New Normal 2021 (Virtual Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Webinar
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-023-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Webinar
วันที่จัดการประชุม 13 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย (Thai Association for The Study of Pain)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ผู้เกี่ยวข้องและสนใจในการรักษาผู้ป่วยที่มีความปวดทุกสาขา พยาบาลผู้เกี่ยวข้องในการบำบัดรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีความปวด ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรท
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยในเวชปฏิบัติ และปัจจุบันความปวดจัดเป็นสัญญาณชีพที่ 5 (the fifith vital sign) ซึ่งต้องได้รับการประเมิน ติดตาม และบำบัดอย่างถูกต้อง เหมาะสม พบว่าอาการปวดที่ไม่ได้รับการบำบัดอาจทำให้เกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือคุณภาพการนอนหลับลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งทำให้การรักษาโรคทางกายที่เกิดร่วมได้ผลน้อยลง เนื่องจากการรักษาอาการรักษาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ดังนั้นสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูทางวิชาการเพิ่มเติมอันจะนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความปวดในเวชปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
3.1 มีความรู้พื้นฐาน และความรู้ที่ทันสมัยในด้านความปวดชนิดต่างๆ
3.2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักการและมีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน ประเภท ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ ฟรี (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 500 บาท