การประชุมวิชาการ
Understanding Vaccine Value Chain: Why we need long term plan for vaccine? ความเข้าใจต่อห่วงโซ่คุณค่าของวัคซีน: ทำไมการวางแผนระยะยาวจึงมีความจำเป็นสำหรับวัคซีน
ชื่อการประชุม Understanding Vaccine Value Chain: Why we need long term plan for vaccine? ความเข้าใจต่อห่วงโซ่คุณค่าของวัคซีน: ทำไมการวางแผนระยะยาวจึงมีความจำเป็นสำหรับวัคซีน
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-018-10-2564
สถานที่จัดการประชุม on line
วันที่จัดการประชุม 31 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่า นอกจากวัคซีนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการระบาดของโรคต่างๆ แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำให้การบริหารประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วขึ้น ไม่เฉพาะวัคซีนโควิดซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้เพื่อหยุดภาวะการณ์ระบาดของโรคในช่วงวิกฤต แต่หมายรวมถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศในระยะยาวด้วย ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศในระยะยาวนั้น ปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากการจัดให้มีบริการวัคซีนครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายแล้ว การจัดหาวัคซีนได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

ความสำคัญของการสื่อสารถึงห่วงโซ่คุณค่าของวัคซีน (Vaccine value chain) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การศึกษาวิจัย การผลิต ข้อจำกัดในการผลิต การจัดกระจายวัคซีน และความจำเป็นในการวางแผนจัดหาวัคซีนในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ต่อแนวทางการพิจารณาวัคซีนเข้าเป็นวัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ การจัดหาวัคซีน และความเป็นไปได้ของการวางแผนระยะยาวในการจัดซื้อวัคซีนของภาครัฐ รวมถึงบทบาทของเภสัชกรการตลาดในภาคเอกชน ในการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนขึ้นในประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจต่อห่วงโซ่มูลค่าของวัคซีน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการพิจารณาคัดเลือกวัคซีนเข้าเป็นวัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจต่อความจำเป็นของการวางแผนระยะยาวสำหรับการบริหารจัดการและการจัดซื้อจัดหาวัคซีน รวมถึงการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนขึ้นในประเทศ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
on line