การประชุมวิชาการ
(Online) “รู้ให้ทัน ไม่ตกเป็นเป้าของเชื้อโรค ด้วยแอลกอฮอล์เจล”
ชื่อการประชุม (Online) “รู้ให้ทัน ไม่ตกเป็นเป้าของเชื้อโรค ด้วยแอลกอฮอล์เจล”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-087-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 16 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะช่วงของการระบาดโควิด-19 การดูแลรักษาความสะอาด และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดระบาด หลักการในการดูแลสุขภาพ การเลือกใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพจึงสำคัญ และจำเป็นอย่างมากที่เภสัชกรจะสามารถให้ข้อมูลกับผู้ที่มาใช้บริหารได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “รู้ให้ทัน ไม่ตกเป็นเป้าของเชื้อโรค ด้วยแอลกอฮอล์เจล”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 หลักการดูและรักษาความสะอวดและป้องกันตนเอง การเลือกใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในช่วงโควิด-19
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญในการดูแลความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการผลิตและการควบคุมคุณภาพของแอลกอฮอล์เจล
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้แอลกอฮอล์เจล และสามารถให้คำแนะนำที่ดีให้แก่ประชาชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th