การประชุมวิชาการ
(Online) “Oral Contraceptive Pill Management in new normal era”
ชื่อการประชุม (Online) “Oral Contraceptive Pill Management in new normal era”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-086-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 31 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ต้องให้ปรึกษาบ่อยครั้ง และอาศัยองค์ความรู้ในการเลือกหรือแนะนำยาคุมกำเนิด ที่เหมาะสมต่อความต้องการ สภาวะร่างกาย และปัจจัยอื่นๆของผู้ที่มาใช้บริการ รวมถึงความรู้ความเข้าใจการรับประทานยาคุมกำเนิดอย่างปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “Oral Contraceptive Pill Management in new normal era”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและเลือกใช้ยาคุมกำเนิด พร้อมกับการให้คำแนะนำการใช้ยาคุมกำเนิดอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญในการคุมกำเนิด ประเภทของยาคุมกำเนิด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจข้อบ่งใช้ในการคุมกำเนิดและข้อบ่งใช้อื่นๆ ของยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด หลักการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดที่เหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และให้คำแนะนำในการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th