การประชุมวิชาการ
(Online)“SEA Probiotic summit: Meet with the Experts”
ชื่อการประชุม (Online)“SEA Probiotic summit: Meet with the Experts”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-084-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 30 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ความรู้เกี่ยวกับความสมดุลของจุลชีพ หรือ แบคทีเรียดีในร่างกาย เป็นความรู้ที่ได้รับความสนใจและมีข้อมูลการศึกษาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรค ได้แก่ โรคทางเดินอาหาร ภาวะท้องเสีย ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “SEA Probiotic summit: Meet with the Experts”
ขึ้นในโอกาสของ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของ Probiotic ที่มีผลต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหาร การใช้ probiotic ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสีย การเลือกใช้ probiotic ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่ งานวิจัยที่รองรับหรือแนะนำการปรับสมดุล probiotic เหล่านี้ในการรักษาโรค หรือเพิ่มคุณภาพการรักษาร่วมกับยารักษาอื่นๆ โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร การให้คำแนะนำในการใช้ยา การดูแลตนเองและปรับพฤติกรรมของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของ Probiotic ต่อลำไส้และระบบทางเดินอาหาร
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง หลักการดูแลผู้ป่วยท้องเสีย และการใช้ probiotic กับอาการท้องเสีย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ probiotic ในการรักษา หรือสร้างความสมดุลของจุลชีพในร่างกายได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th