การประชุมวิชาการ
(Online) “Modalities of COX-2 inhibitor and tNSAIDs for Pain Management in COVID-19 Situation”
ชื่อการประชุม (Online) “Modalities of COX-2 inhibitor and tNSAIDs for Pain Management in COVID-19 Situation”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-083-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 11 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่การเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของสถานพยาบาลมีจำกัด และมีปัจจัยของการรับวัคซีนเข้ามาเกี่ยวข้อง อาการปวดเป็นหนึ่งในอาการที่พบบ่อยทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยา ซึ่งส่งผลรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย การเลือกใช้ยาแก้ปวดที่เหมาะสมกับอาการและปัจจัยร่วมอื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อผลการรักษาที่ดีและความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “Modalities of COX-2 inhibitor and tNSAIDs for Pain Management in COVID-19 Situation”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลอาการปวด สาเหตุและปัจจัยกระตุ้น หลักเลือกใช้ยาแก้ปวด บทบาทของ COX-2 Inhibitor และ tNSAIDs ในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะช่วงของการระบาดโควิด-19 และการรับวัคซีน พร้อมทั้งการให้คำแนะนำการดูแลตนเองแบบองค์รวม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการ และจำแนกประเภทของอาการปวด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของ COX-2 Inhibitor และ tNSAIDs กลไกการออกฤทธิ์และการให้คำแนะนำในการใช้ยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาแก้ปวด ในผู้ป่วยที่ต้องได้รับวัคซีนโควด-19 และการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในช่วงของการระบาดและการรับวัคซีนโควิด-19
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th