การประชุมวิชาการ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อการประชุม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-008-09-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 19 -23 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลในยุคปัจจุบันที่ต้องปฏิบัติงานและเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ในการดูและผู้ป่วย อีกทั้งความแนวทางในการบำบัดรักษาโรค (pharmacotherapy) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้มีการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการให้บริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเป็นหัวใจของการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวบริบาลเภสัชกรรม ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในประเทศไทยโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็ง และมีแนวโน้มมีผู้ป่วยสูงขึ้น ดังนั้นเภสัชกรจึงมีส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและไม่ให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคในระยะยาวได้ด้วย ซึ่งแนวทางในปัจจุบันการรักษาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางการแพทย์ (evidence based medicine) ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาวิจัยทางคลินิก และแนวทางการรักษาด้วยยาใหม่ๆ รวมทั้งการศึกษาประสบการณ์ในการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจจากสถานการณ์จริงจึงมีความสำคัญในการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์สาขาบริบาลเภสัชกรรม เภสัชกรประจำบ้าน้ (Pharmacy Residents) และเภสัชกรโรงพยาบาลที่สนใจทางด้านโรคหัวใจ เพื่อสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการดูและผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศซร และวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การฝึกอบรมผู้ป่วยการใหบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจ รวมทั้งผู้ป่วยนอกโรคหัวใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น สามารถบูรณาการความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ งานวิจัยมาใช้ในการบริบาลเภสัชกรรมเพื่อดูและผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งผู้ป่วยอายุรกรรมและผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ สามารถต่อยอดในการนำไปพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจได้
คำสำคัญ
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรินทร์ นิลาพันธ์ งานวิชาการ โทร.055-963701