การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “ล้วงลึกจุดต่าง! อาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐานและโปรตีนเสริม”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “ล้วงลึกจุดต่าง! อาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐานและโปรตีนเสริม”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-016-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 08 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลที่สนใจจำนวน 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะทุพโภชนาการ หมายถึง การขาด หรือการได้รับสารอาหารที่มากเกินไป การได้รับสารอาหารในปริมาณที่ไม่สมดุล หรือการที่ร่างกายมีความบกพร่องในการนำสารอาหารมาใช้ประโยชน์ ภาวะทุพโภชนาการจึงครอบคลุมทั้ง ภาวะโภชนาการต่ำ และภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอ้วน รวมไปถึง โรคไม่ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมด ซึ่งส่งผลต่อต่อทั้งสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และกระทบถึงผลการรักษาของแพทย์
โภชนศาสตร์คลินิกจึงเป็นศาสตร์ที่สำคัญแขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค ซึ่งมีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งการให้อาหารเสริม โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง
ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมและอาหารทางการแพทย์มากมายวางขายทั่วไปตามท้องตลาดและในช่องทางออนไลน์ การให้คำแนะนำกับผู้ป่วย โดยเฉพาะการเลือกใช้อาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐานและโปรตีนเสริม จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และทบทวนความรู้ เกี่ยวกับข้อแตกต่างและแนวทางในการเลือกแนะนำให้เหมาะกับโรคนั้นๆอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในฐานะเภสัชกร โดยเฉพาะความแตกต่างของแต่ละผลิตภัณฑ์ วิธีการเลือกใช้ให้ถูกกับสภาวะโรคและปลอดภัยกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไว และมีผลการรักษาเป็นไปตามความต้องการของทีมบุคลากรทางการแพทย์
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ แนวทางการเลือกใช้และแนะนำอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนและโปรตีนเสริม ให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในแต่ละสภาวะโรค เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยขั้นปฐมภูมิของเภสัชกรชุมชน จึงได้เสนอจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “ล้วงลึกจุดต่าง! อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนและโปรตีนเสริม” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐานและโปรตีนเสริม
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยทุพโภชนาการ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการแนะนำอาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐานและโปรตีนเสริมให้เหมาะกับสภาวะโรคต่างๆ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลิงก์การลงทะเบียนสมัคร: https://zoom.us/webinar/register/6016298080842/WN_qKqdy68tSQyr8HiVqfejvg สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่: ชนัฐกานต์ อมรวรสิน chanatkarn.amorworasin@fresenius-kabi.com หรือ โทร. 081-544-4697