การประชุมวิชาการ
mRNA COVID-19 Vaccine: Considerations for Pharmacist Perspective
ชื่อการประชุม mRNA COVID-19 Vaccine: Considerations for Pharmacist Perspective
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-017-10-2564
สถานที่จัดการประชุม on line
วันที่จัดการประชุม 20 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ที่สนใจจำนวน 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้เกิดการกระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศทั้งด้านการควบคุมโรค และการเข้าถึงระบบการรักษา แนวทางหนึ่งในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และผู้เสียชีวิตในแต่ละวันคือการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากรภายในสิ้นปี 2564 ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้

วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นวัคซีนทางเลือกที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำหรับประเทศไทยโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือกที่จะได้นำมาใช้ในประเทศไทยโดยภาคเอกชน

เพื่อส่งเสริมการความรู้ความเข้าใจกับเภสัชกรโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการให้ข้อมูลทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย รวมถึงระบบการขนส่ง จัดเก็บที่ถูกต้อง เพื่อให้วัคซีนโมเดอร์น่ายังมีประสิทธิภาพในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และผู้เสียชีวิต ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยลงได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับการป้องกันการติดเชื้อเชื้อโคโรนา 2019
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแล
สุขภาพเพื่อป้องการติดเชื้อโคโรนา 2019 อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
mRNA COVID-19 vaccines, Cold chain management
วิธีสมัครการประชุม
on line