การประชุมวิชาการ
การจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 Salf medication
ชื่อการประชุม การจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 Salf medication
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-011-12-2564
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 27 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย สสจ. ผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาล อาจารย์ผู้สอน บุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยังยืน โดยในยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปีด้าน Service excellence กำหนดให้การแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา และการใช้ยาสมเหตุผลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา นอกจากนี้นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพ.ศ. 2563 - 2565 กำหนดให้ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ครอบคลุมการพัฒนาทั้งระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของบุคลากรสุขภาพการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลระบบยาว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน
จากทิศทางประเทศดังกล่าวในปีงบประมาณ 2565 กองนโยบายแห่งชาติด้านยาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทางการพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้การดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัดการใช้ยาสมเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างองค์ความรู้การจัดการความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและชุมชนรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลการพัฒนาต่อไป
2.เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและชุมชน
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล