การประชุมวิชาการ
การใช้งานระบบการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา (รอบ 2 )
ชื่อการประชุม การใช้งานระบบการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา (รอบ 2 )
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-009-10-2564
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 12 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ