การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง ศักยภาพของพืชกระท่อมในการนํามาใช้ทางการแพทย์
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง ศักยภาพของพืชกระท่อมในการนํามาใช้ทางการแพทย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-054-09-2563
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 23 กันยายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://pharmce.weebly.com)