การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Unmask Hidden Species in Herbal Products by Chemical and DNA Profiles
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Unmask Hidden Species in Herbal Products by Chemical and DNA Profiles
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-034-09-2564
สถานที่จัดการประชุม Webianr
วันที่จัดการประชุม 16 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://pharmce.weebly.com)