การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Policy Development to Support Patient Access to Innovative Medicine in Thailand
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Policy Development to Support Patient Access to Innovative Medicine in Thailand
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-033-09-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 21 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
To provide academic knowledge relevant to health technology assessment and its role in reimbursement decision making as well as pharmaceutical pricing and patient access to medicine
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://pharmce.weebly.com)