การประชุมวิชาการ
New Updates from Food Division
ชื่อการประชุม New Updates from Food Division
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-004-10-2564
สถานที่จัดการประชุม Zoom Online
วันที่จัดการประชุม 06 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 50 คน และผุ้สนใจทั่วไป 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง ชาจากพืช น้ำมันและไขมัน นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคและการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เภสัชกรทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้ที่สนใจ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จึงจัดการประชุมวิชาการและเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯและผู้ที่ให้ความสนใจ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหาร
2) ผลกระทบที่มีต่อการทำงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหาร และวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
กฎหมายผลิตภัณฑ์อาหาร, การขออนุญาตและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร, Food regulation
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน www.rapatregistration.com