การประชุมวิชาการ
(Online)“New Insights for the Optimal Management of Allergic Diseases”
ชื่อการประชุม (Online)“New Insights for the Optimal Management of Allergic Diseases”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-079-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 23 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวมทางการรักษา โรคเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ และผื่นลมพิษเป็นโรคที่พบได้บ่อยและมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหาสาเหตุหรือตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ ผื่นแพ้ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดอาการรุนแรง และการเป็นซ้ำ เนื่องในโอกาสที่ World Allergy Organization (WAO) ได้จัดงานประชุมวิชาการ “New Insights for the Optimal Management of Allergic Diseases” ขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการอัพเดทองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ (Allergy Rhinitis) และผื่นลมพิษ (Urticaria) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านดังกล่าวจากนานาชาติผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการจัดอบรมวิชาการ “New Insights for the Optimal Management of Allergic Diseases” สำหรับสมาชิกและเภสัชกรในประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ (Allergy Rhinitis) และผื่นลมพิษ (Urticaria) แนวทางการรักษา การเลือกใช้ยา และการแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อป้องกันการเกิดอาการซ้ำ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ (Allergy Rhinitis) และผื่นลมพิษ (Urticaria)
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ (Allergy Rhinitis) และผื่นลมพิษ (Urticaria)
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยารักษา โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ (Allergy Rhinitis) และผื่นลมพิษ (Urticaria) รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ