การประชุมวิชาการ
(Online) PMS and Dysmenorrhea management
ชื่อการประชุม (Online) PMS and Dysmenorrhea management
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-078-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน อาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome) และ อาการปวดท้องประจำเดือน (Dysmenorrhea) เป็นอาการที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาที่พบเป็นประจำสำหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ การเลือกยารักษาและให้คำแนะนำในการป้องกันความรุนแรงของอาการปวดท้องประจำเดือนและอาการก่อนมีประจำเดือนอื่นๆ จึงจำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “PMS and Dysmenorrhea management ”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome) และ อาการปวดท้องประจำเดือน (Dysmenorrhea) แนวทางการดูแลรักษา การเลือกใช้ยาแก้ปวดลดการอักเสบ และยาบรรเทาอาการอื่นๆ รวมถึงการแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome) และ อาการปวดท้องประจำเดือน (Dysmenorrhea)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดูแลรักษาอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome) การเลือกใช้ยาบรรเทาอาการ และการป้องกันการเกิดอาการรุนแรง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบสำหรับอาการปวดท้องประจำเดือน (Dysmenorrhea)
คำสำคัญ