การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 14 The 14th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง แนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 14 The 14th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่อง แนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-022-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
วันที่จัดการประชุม 01 -02 พ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ นักวิจัย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ และการขึ้นทะเบียนผลิ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความต้องการใช้สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสนใจดูแลรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สมุนไพรสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ตั้งอต่ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง อุตสาหกรรมสมุนไพรได้รับการคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถสร้างความยั่งยืนไห้แก่ประเทศไทยในอนาคต ตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 9.18 หมื่นล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ปัจจุบันภาครัฐของไทยเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดสมุนไพร จึงนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพร ผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.6 แสนล้านบาทภายในปี 2564 และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันดับ 1 ของอาเซียน การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัย มีคุณภาพและมาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงจัดการประชุมวิฃาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกร นักวิจัย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตราฐานสากล รวมถึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) จึงจัดการประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 14 ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร แก่ เภสัชกร แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ นักวิจัย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในด้าน
การวิจัยและพัฒนา การผลิตการประกันและควบคุมคุณภาพ และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถในการข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การสมัคร และค่าลงทะเบียน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ติดต่อสอบถาม หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ Line MUPY CONFERENCE ID : @509wetcn (มี @ ด้วยนะคะ)