การประชุมวิชาการ
(Online)SGLT2 Inhibitors; What should we know until now?
ชื่อการประชุม (Online)SGLT2 Inhibitors; What should we know until now?
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-077-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 10 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 เภสัชกรชุมชนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อตอบสนองนโยบายการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล การให้คำปรึกษา การจ่ายยาโรคประจำตัว และการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยจึงมีความสำคัญและต้องอาศัยองค์ความรู้ และความเข้าใจในบทบาทของเภสัชกรรมปฐมภูมิ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “SGLT2 Inhibitors; What should we know until now?”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ในบริบทของเภสัชกรร้านยา ให้มีความเข้าใจในแนวทางการรักษาโรคเบาหวาน หลักการเลือกใช้ยา การติดตามผลการรักษา และการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของยากลุ่ม SGLT2 Inhibitors ในการรักษาเบาหวาน กลไกการออกฤทธิ์ และความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัย สาเหตุ การวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานในบทบาทของเภสัชกรชุมชน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในบทบาทของเภสัชกรรมปฐมภูมิ (primary care) เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ ประสิทธิภาพทางคลีนิก บทบาทของยากลุ่ม SGLT2 Inhibitors ในการรักษาโรคเบาหวาน รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยา และการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเบาหวานอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th